четверг, 14 апреля 2016 г.

Увага!

Увага! Для здійснення перегляду відео-виступів учасників - оберіть номінацію та натисніть імя виконавця!

среда, 6 апреля 2016 г.

Міністерство освіти і науки України
Національна всеукраїнська музична спілка (НВМС)
Асоціація піаністів-педагогів Європи («EPTA» - Лондон, Брюссель, ЄС)
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Федерація Асоціацій, Центрів та Клубів ЮНЕСКО Республіки Молдова  (м. Кишинів, Республіка Молдова)
Адигейський державний університет (м.Майкоп, АР Адигея)
Південно-Західний університет «Неофіт Рільскі» (м. Благоєвград, Болгарія)
Державний університет Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова)
Державний педагогічний університет імені Іона Крянге (м. Кишинів, Республіка Молдова)
Асоціація піаністів-педагогів України (Ukr. «ЕРТА»)

ПОЛОЖЕННЯ
Про Третій Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй»
(Україна, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький)


Третій Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський  дивограй» проводиться  14-15.04.2016 р. серед дітей та творчої молоді віком від 10 до 30 років.
Мета Третього Міжнародного фестивалю-конкурсу «Переяславський  дивограй»:
- популяризація вокального та інструментального мистецтва в молодіжному середовищі;
- пошук та підтримка молодих талантів, естетичне залучення творчої молоді до світових та національних цінностей;
- збагачення репертуару, обмін досвідом та творчими досягненнями виконавців-вокалістів, виконавців-інструменталістів найкращими художніми національними зразками;
- розвиток національного та міжнародного науково-творчого співробітництва вузу-організатора фестивалю  з навчальними закладами різних рівнів;
- профорієнтаційна діяльність в середовищі талановитої молоді для навчання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Номінації, які пропонуються на Третьому Міжнародному фестивалі-конкурсі «Переяславський  дивограй»:
·                     народний спів;
·                     академічний вокал;
·                     естрадний і джазовий вокал;
·                     інструментальне виконавство.
  Для участі в номінації  «Народний спів» необхідно:
1. Виконання народної пісні a cappella;
2. Виконання народної пісні з супроводом (фонограма, інструментальний музичний супровід).
Номінація «Академічний вокал» передбачає:
1. Виконання вокального твору композитора країни учасника;
2. Виконання вокального твору зарубіжного автора.
В номінації «Естрадний та джазовий вокал» вимагається:
1. Виконання естрадного (джазового) твору композитора країни учасника фестивалю або народної пісні в естрадному аранжуванні;
2. Виконання естрадного (джазового) твору зарубіжного автора.
Для участі в номінації  «Інструментальне виконавство» необхідно:
1. Виконання інструментального твору композитора країни учасника;
2. Виконання інструментального твору зарубіжного автора.

Критерії оцінювання в номінаціях «Народний спів», «Академічний вокал», «Естрадний і джазовий вокал», «Інструментальне виконавство»:
-                     змістовність, художня виразність і сценічна культура виконання;
-                      відповідність виконання стилю, жанру, національним особливостям музичного твору;
-                     технічна досконалість (вокал: якість інтонування, володіння вокальним диханням, артикуляційна чіткість, дотримання фонетичних норм у вимові поетичного тексту; інструментальне виконавство: артикуляційна точність, віртуозність);
-                     самобутність індивідуального трактування та його художня  переконливість;
-                     професійне володіння мікрофоном (вокал), грою на музичному інструменті (інструментальне виконавство).

Для участі у Третьому Міжнародному фестивалі-конкурсі «Переяславський  дивограй» учасник надає до 12.04.2016 р. заявку учасника, фотографію; два творчих завдання  в обраній номінації у вигляді відеофайлу avi або mp4  за адресою: dyvogray2016@ukr.net
Виступи учасників і переможців Третього Міжнародного фестивалю-конкурсу «Переяславський  дивограй» будуть розміщені на сайті університету http://phdpu.edu.ua/  та блозі фестивалю: http://pereyaslav-dyvohray2016.blogspot.com/
Контактні телефони:
Захарченко Алла Василівна (067) 968 – 33 – 35, (093) 119-94-65, (095) 573-69-90;
Чорнобай Світлана Володимирівна (093)168-57-34.


Заявка на участь у Третьому Міжнародному фестивалі-конкурсі «Переяславський  дивограй»
Прізвище _________________________________________
Імя_______________________________________________
По-батькові__________________________________________
Країна____________________________________________
Номінація________________________________________
Програма___________________________________________
Контактний телефон, e-mail:____________________________ 


Ministry of Education and Science of Ukraine
National All-Ukrainian Music Union (NAMU)
European Piano Teachers Association (“EPTA” - London, Brussels, EU)
State Higher Educational Establishment "Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University"
Federation of UNESCO Associations, Centers and Clubs of Republic of Moldova (Chisinau, Moldova)
Adygeya State University (Maykop, AR Adygeya)
South-West University "Neofit Rilski" (Blagoevgrad, Bulgaria)
State University of Moldova (Kyshyniv, Republic of Moldova)
State Ion Creangă Pedagogical University (Chisinau, Moldova)
Ukrainian Piano Teachers Association (Ukr. «ЕРТА»)

REGULATIONS
of the III International Multicultural Internet-Festival
"Pereyaslav divogray"
(Ukraine, Kiev region, Pereyaslav-Khmelnitsky)

III International Multicultural Internet-Festival "Pereyaslav divogray" is held on April, 14-15, 2016. Creative young people aged from 10 to 30 are invited to participate in the festival.
The aim of the III International Multicultural Internet-Festival  "Pereyaslav divogray":
- to promote vocal and instrumental arts among young people;
- to identify and support young talents;
- to aesthetically involve the creative youth into the world of international and national artistic values;
- to enrich the repertoire by highly artistic national samples, to share the experience and creative achievements of the vocalists, instrumentalists;
- to develop national and internation scientific and artistic cooperation of the university – the organizer of the festival – with educational establishments of various levels;
- to carry out the career guidance among the creative youth in order to invite them to study in State Higher Educational Establishment " Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University ".


III International Multicultural Internet-Festival "Pereyaslav divogray" has the following categories:
• folk singing;
• academic vocals;
• pop and jazz vocals;
• instrumental performance.

To participate in "Folk singing" Category it is required:
1. to perform a folk song a cappella;
2. to perform a folk song with accompaniment (soundtrack, instrumental music accompaniment).

To participate in "Academic vocals" Category it is required:
1. to perform a vocal piece by a composer of the participant’s native country;
2. to perform a vocal piece by a foreign composer.

To participate in "Pop and Jazz Vocals" Category it is required:
1. to perform a pop (jazz) song by a composer of the participant’s native country or a folk song in a pop arrangement;
2. to perform a pop (jazz) song by a foreign composer.

To participate in the "Instrumental Performance" Category it is required:
1. to perform a piece of instrumental music by a composer of the participant’s native country;
2. to perform a piece of instrumental music by a foreign composer.

Evaluation criteria in the categories "Folk singing", "Academic vocals", "Pop and jazz vocals", "Instrumental Performance" are the following:

- content, artistic expression and stage performance culture;
- correspondence of the performance to the style, genre, national features of a musical work;
- technical perfection (vocals: the quality of intonation, possession of a vocal breathing, clarity of the articulation, keeping to the phonetic standard in the pronunciation of the poetic text; instrumental performance: articulatory accuracy, virtuosity);
- originality of the individual interpretation and its artistic persuasiveness;
- professionalism in microphone use (vocals), professionalism in playing musical instrument (instrumental performance).

To take part in the III International Multicultural Internet-Festival  "Pereyaslav divogray" the participants should submit the following documents at the e-mail address: dyvogray2016@ukr.net: an application form, a photo; two creative tasks in the selected category in the video file form avi. or mp4,  a copy of the registration fee payment receipt. Deadline April, 12, 2016.
The performances of the participants and gala-concert of the winners will be posted on the University website http://phdpu.edu.ua/ and Festival blog http://pereyaslav-dyvohray2016.blogspot.com/
The participants and winners of the III International Multicultural Internet-Festival "Pereyaslav divogray" will receive an e-mail with a Program, Certificate of participation (Diploma of the winner) of Federation of UNESCO Associations, Centers and Clubs of Republic of Moldova, State Higher Educational Establishment " Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University ".
Contacts:
Zakharchenko Alla Vasil’evna  (067) 968 – 33 – 35, (093) 119-94-65, (095) 573-69-90;
Chornobay Svetlana Vladimirovna (093)168-57-34.


Application form
for the participation in the III International Multicultural Internet-Festival  "Pereyaslav divogray"

First Name                 _____________________________________________
Surname                     _____________________________________________
Country, city              _____________________________________________
Category                     _____________________________________________
Program                     _____________________________________________
Contact Phone, e-mail _____________________________________________